Ple de l'Ajuntament, dijous 30 de març

Dimecres, 29 de març de 2017 a les 12:25

Dijous 30 de març, a les 20.00h, se celebrarà la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

A) PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de les actes de les sessions de 26 de gener de 2017 i de 9  de febrer 24 de 2017, ambdues incloses.

2.- Aprovació, si s’escau, de la rectificació de l’inventari i del balanç de situació de la Corporació a 31 de desembre de 2016.

3.-Aprovació, si s’escau, de la modificació de pressupost número 2/2017.

4.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’ajuntament de Sant Martí Sarroca per al curs 2016-2017 i següents. 

5.-Aprovació de l’adhesió al conveni de col.laboració entre amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i la Federació Espanyola de municipis i província en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col.laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals.

6.- Aprovació d’adhesió al protocol particular derivat del protocol general dels serveis de la Xarxa Audiovisual Local SL.

7.- Aprovació de la resolució sobre millora del finançament de les  escoles bressol.

B) PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ

8.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia des de la darrera sessió ordinària-

9.- Donar compte de la resolució número 11/2017 de data 16 de febrer de 2017 d’aprovació de la liquidació del pressupost de 2016.

10.- Donar compte de la resolució número 14/2017 de data 17 de febrer de 2017 relatiu a la incorporació de romanent de crèdits procedents de l’exercici 2016.

11.- Donar compte de les resolucions dictades per la Junta de Govern Local.

12.- Precs i preguntes.

Darrera actualització: 29.03.2017 | 13:31