Publicades les bases de subvencions de la Generalitat per rehabilitació edificis residencials

Dimecres, 13 de juny de 2018 a les 00:00

L'Agència d'Habitatge de Catalunya ha publicat les bases de subvencions de la Generalitat per a rehabilitació d'edificis de tipus residencial. Bona part de les mesures subvencionables estan relacionades amb millores que repercuteixen en el consum energètic dels edificis.

Poden ser beneficiaris de les subvencions:

a) Les juntes o comunitats de propietaris; les agrupacions de juntes o comunitats de propietaris, degudament constituïdes; els propietaris d'edificis de tipologia residencial col·lectiva que no hagin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal, i els propietaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera.

b) Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d'habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l'article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.

c) Les empreses de serveis energètics definides a la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, en les condicions que estableix l'article 34.1.f) del Reial decret 106/2018, de 9 de març.

Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir a les dependències que s'indiquen a la resolució de la convocatòria i al portal Tràmits Gencat, http://tramits.gencat.cat.

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-la-rehabilitacio-dedificis-dus-residencial?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Habitatge

Les consultes cal adreçar-les a l’Agència d’Habitatge de Catalunya.

 

Darrera actualització: 08.09.2018 | 11:43