Ple Municipal Ordinari de març

Diumenge, 27 de de març de 2022 a les 00:00

Celebrat telemàticament el 24 de març de 2022

ASSISTENTS:

Regidors de l’Equip de Govern:

 • Josep Maria Padullés (Foment Martinenc)
 • Xavier Bravos (Foment Martinenc)
 • Joan Olivella (Foment Martinenc)
 • Sònia Jansà (ERC)
 • Joan Lluís Climent (ERC)
 • Víctor Pujadó (CUP)

Regidors dels partits de l’oposició:

 • Ramon Carbó (Junts x Sant Martí)
 • Àngels Vallès (Junts x Sant Martí)
 • Montse Gil (Junts x Sant Martí)
 • Pere Cano (Movem Sant Martí)

Secretari:

 • Josep Joan Carbonell

Excusen la seva assistència:

 • Albert Tort (Movem Sant Martí)

 

RESULTATS DE L’ORDRE DEL DIA:

1.-   S’aproven per unanimitat les actes dels Plens anteriors.

2.-   El Secretari dona compte de les resolucions dictades per Decret d’Alcaldia d’ençà la darrera sessió ordinària del Ple Municipal.

3-    El Secretari dona compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local d’ençà la darrera sessió ordinària del Ple Municipal.

4.-   El Secretari dona compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació de la liquidació de l’exercici 2021.

5.-   El Secretari dona compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació de la modificació de crèdit 1/2022, d’incorporació de romanents de crèdit.

6.-   El Secretari dona compte de l’informe de saldos de dubtós cobrament de l’exercici 2021.

7.-   El Secretari dona compte de l’informe de morositat del 4t trimestre de 2021.

8.-   S’aprova l’acord transaccional respecte el recurs contenciós administratiu relatiu a la petició de retorn d’aval per obres d’urbanització del barri de la Serra de Baix, per 6 vots favorables (Foment, ERC i CUP), 2 vots contraris (Junts) i 1 abstenció (Movem).

9.-   S’aprova per unanimitat designar el regidor Xavier Bravos com a representant de l’Ajuntament a l’ADF de Sant Martí Sarroca.

10.-   S’aprova per unanimitat el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’Ajuntament per a la compra d’un vehicle destinat a l’associació contra el càncer i de suport oncològic AMPERT.

11.-   S’aprova definitivament el projecte i la relació concreta, individualitzada i valorada dels béns i drets a ocupar per a l'execució del projecte d’obres del camí del cementiri, per 6 vots favorables (Foment, ERC i CUP), 3 vots contraris (Junts) i 1 abstenció (Movem)

12.-   S’aprova l’acta d’avinença per a la determinació del justipreu per mutu acord en procediment expropiatori del projecte d’obres municipal del camí del cementiri (exp. 2022_389) per 6 vots favorables (Foment, ERC i CUP), 3 vots contraris (Junts) i 1 abstenció (Movem)

13.-   S’aprova l’acta d’avinença per a la determinació del justipreu per mutu acord en procediment expropiatori del projecte d’obres municipal del camí del cementiri (exp. 2022_442) per 6 vots favorables (Foment, ERC i CUP), 3 vots contraris (Junts) i 1 abstenció (Movem)

14.-   S’aprova l’acta d’avinença per a la determinació del justipreu per mutu acord en procediment expropiatori del projecte d’obres municipal del camí del cementiri (exp. 2022_388) per 6 vots favorables (Foment, ERC i CUP), 3 vots contraris (Junts) i 1 abstenció (Movem)

15.-   Precs i preguntes.

Cliqueu aquí per escoltar el Ple Municipal del 24 de març de 2022.

 

Darrera actualització: 31.03.2022 | 23:43