Convocatòria de subvencions de llibres de text 2019

Quan es dóna resposta:

Posteriorment a la data de finalització de presentació de les sol·licituds (15 d'octubre de 2019)

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran ser beneficiaris els tutors amb fills a càrrec en edat d’escolarització obligatòria, inclosa la preescolar, que tinguin la seva residència fixada al municipi (mínim d'un any) de Sant Martí Sarroca i que hagin efectuat pagaments amb motiu de l’adquisició de llibres per al curs escolar 2019-2020, independentment del caràcter i la localització del centre on estudiïn.

Cal aportar:

 • Model normalitzat de sol·licitud

 • Certificat d’empadronament de la unitat familiar

  (pare i/o mare i/o tutors amb els menors a càrrec) en el municipi amb una antiguitat continuada de, com a mínim, un any consecutiu i immediatament anterior a la data de sol·licitud. Aquest document serà expedit pel propi Ajuntament i s’acompanyarà a l’expedient en el moment de presentació de la sol·licitud.

 • Document expedit pel centre d’ensenyament corresponent on s’acrediti el curs que realitzarà el menor amb motiu del qual se sol·licita la present subvenció

  (des de P-3 fins a 4t. d’ESO).

 • Factura a nom del tutor/a del nen/a on consti els llibres de text adquirits per al curs escolar.
 • Certificat expedit pel centre escolar on s’acrediti, en el seu cas, quina aportació ha realitzat el tutor/a del nen/a al “Banc de Llibres” o qualsevol altre sistema de reutilització de llibres de text.

  Únicament serà subvencionable la despesa ocasionada per l’adquisició de llibres de text, no es tindrà en compte la despesa destinada a sufragar material escolar.

 • Acreditació que els membres de la unitat familiar estan al corrent de les seves obligacions tributàries amb la Corporació.

  Aquest document serà expedit pel propi Ajuntament i s’acompanyarà a l’expedient en el moment de presentació de la sol·licitud.

 • Document verificat per l’entitat bancària corresponent amb el número de c/c per tal d’efectuar l’ingrés.

  Alternativament, en cas de no poder obtenir aquest document, caldrà presentar una declaració responsable conforme és titular (o cotitular del número de compte) i adjuntar una fotocòpia de la cartilla on apareixen les dades com a titular i l'IBAN.

Canals de tramitació:

 • Presencial

Darrera actualització: 26.07.2019 | 11:29