- Subvencions 2019 per a entitats culturals, esportives, mediambientals i educatives

El dijous dia 31 de gener de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar la convocatòria de subvencions a les entitats i associacions sense ànim de lucre que realitzin activitats d’interès municipal durant l’any 2019, d’acord amb les bases publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 7 de març de 2016.

En data 15 de febrer de 2019 s’ha publicat al tauler electrònic de l’Ajuntament i al BOP l’anunci de convocatòria. El termini màxim de presentació de sol·licituds és el dia 28 de març de 2019. Les sol·licituds s’han de presentar presencialment a l’Ajuntament i han de ser registrades al Registre d'Entrada. Només s’acceptaran aquelles sol·licituds que utilitzin els models oficials de sol·licitud i justificació.

Aquest procés de convocatòria es coordina des de la regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament, amb la participació de les regidories d’Esports, Joventut, Acció Social, Educació i Medi Ambient, amb l’objectiu de fomentar la xarxa associativa i les activitats al municipi.

Quin cost té:

Tràmit gratuït

Quan es dóna resposta:

Un cop valorades les sol·licituds, la Comissió de Selecció formularà proposta a la Junta de Govern en el termini de quinze dies hàbils, comptats des de l'expiració del termini de presentació de sol·licituds. Un cop realitzada l'aprovació per part de la Junta de Govern, es comunicarà la resolució als sol·licitants.

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques i jurídiques que realitzin activitats sense ànim de lucre de caràcter cultural, social, artístic, esportiu, mediambiental i anàlegs d'interès públic que promoguin la consecució d'un fi públic o fer viables les activitats que supleixen o complementen serveis de competència municipal o d'interès local.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    SOL·LICITUD: fins el 28 de març de 2019 JUSTIFICACIÓ. La presentació de la documentació justificativa un cop realitzades les activitats per les quals s'hagi concedit subvenció acaba el dia 30 de novembre de 2019.

Oficines Municipals - Atenció al Ciutadà

C/Ferran Muñoz, 4-6 - 08731 Sant Martí Sarroca - Barcelona
Telèfon: 93 899 11 11
Fax: 93 899 15 12
Adreça electrònica: st.martisa@diba.cat
Horari:  
Matins de 08:00 a 14:00h i dijous de 16:00 a 20:00h
Veure situació en el mapa

Servei de dinamització sociocultural/gent gran

C/Ferran Muñoz, 4-6 - 08731 Sant Martí Sarroca - Barcelona
Nom de contacte: Àngels Vilà
Telèfon: 93 899 11 11
Adreça electrònica: vilasa@diba.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 9:30 a 14 h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 07.11.2019 | 11:05