L’Ajuntament aprova ajudes de suport econòmic a persones del municipi afectades per un ERTO

Dimarts, 15 de desembre de 2020 a les 00:00

Més enllà de les mesures concretes implementades pel Govern Central i la Generalitat de Catalunya, l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca ha aprovat un procediment d'urgència per a la concessió de prestacions socials com a mesures extraordinàries de suport econòmic a persones afectades per expedients de regulació temporal d'ocupació a conseqüència de la situació sanitària de la COVID-19. (Veure anunci)

Requisits per accedir a la prestació:

  • Estar afectat algun membre de la unitat de convivència per un ERTO de suspensió o reducció.
  • Ser la persona peticionària en nom de la unitat de convivència, major de 18 anys.
  • No es pot rebre més d’una petició per unitat de convivència.
  • No tenir el conjunt de membres de la unitat de convivència uns ingressos nets, el mes de novembre de 2020, superiors als 2.500 €.
  • I pel que fa a tots i cadascun dels membres de la unitat de convivència, entenent com a tal, totes aquelles persones empadronades o residents en un mateix domicili, tinguin o no entre elles algun grau de parentiu, estar empadronats al municipi de Sant Martí Sarroca o ser-hi residents de manera estable.

Quantia i barem de les prestacions per unitats de convivència en funció dels membres integrants:
- Un membre: 150 €
- Dos membres: 200 €
- Tres membres: 250 €
- Quatre membres: 300 €
- Cinc membres: 350 €
- Més de cinc membres: 400 €

Aquestes prestacions són de pagament únic, atès el seu caràcter urgent i transitori, i són compatibles amb altres prestacions, ordinàries o extraordinàries, reconegudes per aquest mateix Ajuntament o qualsevol altra administració autonòmica i/o estatal, excepció feta d’aquelles en què així s’indiqui expressament.

La sol·licitud s'ha de formalitzar emplenant el model normalitzat de petició degudament signat per un dels membres de la unitat de convivència, com a sol·licitant en qualitat de mandatari verbal de la unitat, acompanyant còpia de la comunicació d’haver quedat afectat per un ERTO algun dels membres de la unitat, sense necessitat d’acreditar els altres requisits exigits, que la persona sol·licitant únicament ha d’afirmar que compleix la unitat de convivència mitjançant declaració solemne, sota la forma de promesa o jurament.

Les sol·licituds poden presentar-se abans del dia 31 de desembre de 2020, mitjançant instància electrònica genèrica, en què s’adjunti el formulari de petició d’ajut omplert (cal disposar de IdCAT). També es pot presentar presencialment a l’Ajuntament.

Darrera actualització: 15.12.2020 | 16:59