Registre d'interessos

Models

L'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local estableix l'obligació dels representants locals de formular “declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, així com declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb informació de les societats per elles participades i de les liquidacions dels impostos sobre la Renda, Patrimoni i, si escau, Societats.

Aquestes declaracions s’efectuen en els models aprovats pels Plens de la Corporació i s’han de dur a terme abans de presa de possessió, amb ocasió del cessament i al final del mandat, així com quan es modifiquen les circumstàncies de fet.

En aquest apartat, es dóna publicitat als models i es publiciten les declaracions dels regidors i regidores d'acord amb el model III a efectes de la seva publicació a la seu electrònica o portal de transparència.

Darrera actualització: 16.12.2022 | 10:54
Darrera actualització: 16.12.2022 | 10:54