Consell Municipal de la Gent Gran

L'Ajuntament de Sant Martí Sarroca, per acord de ple en data 26 de novembre de 2015, va aprovar la creació del Consell Municipal de la Gent Gran, un òrgan de caràcter consultiu i de participació d’aquest col·lectiu en aquelles qüestions municipals que directament els afectin, que enriqueix l’activitat municipal en la mesura en què l’Ajuntament fomenta una via de diàleg permanent amb les persones i entitats que més a fons coneixen aquesta realitat.

La participació ciutadana és el dret de les persones i entitats a intervenir en els assumptes públics, així com en el procés de presa de decisions. La Constitució espanyola de 1978 ha fixat de forma definitiva els principis fonamentals que han d’inspirar l’actuació de tots els poders públics i reconeix en el seu article 23 el dret de la ciutadania a participar en els afers públics.

 

Aquests principis constitucionals han estat reconeguts posteriorment per la legislació reguladora del règim local, per una banda, en els articles 18.1, 24 (modificat per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local) i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, I per altra, en els articles 61, 62 i 63 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Per facilitar aquesta participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals, s’instrumenten dos mecanismes fonamentals: bé la creació d’òrgans territorials de gestió desconcentrada per facilitar la participació ciutadana en tots els temes d’actuació municipals, bé la creació d’òrgans de participació sectorial per facilitar la participació en un àmbit concret.

Aquest Ajuntament, fent ús de les facultats que li son conferides per la Constitució i les Lleis i davant la importància creixent del col·lectiu de la gent gran en la vida municipal, tant pel seu pes demogràfic com per l’especificitat de les seves característiques, considera important l’establiment de línies de col·laboració permanent en aquest àmbit. És per això que es creu necessària l’adopció del Reglament del Consell Municipal de la Gent Gran com a òrgan de caràcter consultiu i de participació d’aquest col·lectiu en aquelles qüestions municipals que directament els afectin, que enriquirà l’activitat municipal en la mesura en què l’Ajuntament accedirà a una via de diàleg permanent amb les persones i entitats que més a fons coneixen aquesta realitat.

Darrera actualització: 13.02.2016 | 23:16